O Concello de Oleiros, segundo acordo da Xunta de Goberno Local, na sesión celebrada o vinte e oito de decembro de dous mil dezasete, acordou conceder ó noso Club a cantidade de 5.100,00 € (cinco mil cen euros), en concepto de:
Fútbol, categorías: 2ª autonómica aficionados, xuvenís (xañeiro-xuño), infantís, alevíns, benxamíns (1 equipo xaneiro-xuño e 2 equipos setembro-decembro), prebenxamíns (2 equipos).
Un ano mais queremos agradecer o Concello a súa colaboración e fomento do deporte local dende os mais cativos.