Colaboración Concello de Oleiros

O Concello de Oleiros, segundo acordo da Xunta de Goberno Local, na sesión celebrada o día trinta de novembro de dous mil dezaseis, acordou conceder ao noso Club a cantidade de 3.560€ (tres mil cincocentos sesenta euros), en concepto de:

Fútbol, categorías: 2ª autonómica aficionados, xuvenís, infantís (1 equipo setembro-decembro), alevíns, benxamíns (1 equipo setembro-decembro) e prebenxamíns (2 equipos setembro- decembro)